Studieprogramleders rolle i kvalitetsarbeidet

Studieprogramansvarlig skal følge opp kvaliteten på sitt studieprogram og samarbeider tett med de emneansvarlige. Studieprogramansvarlig skal rapportere på fastsatte indikatorer for sitt studieprogram, og sørge for at de vurderinger som gjøres, og tiltak som iverksettes, kommuniseres og følges opp. Studieprogramansvarlig rapporterer direkte til instituttleder.

Kvalitetsarbeid på studieprogramnivå

Høyskolen Kristiania skal tilby studieprogram med oppdatert og relevant læringsutbytte, og med emner som bidrar til at studentene oppnår det definerte læringsutbyttet for studieprogrammet. Studieprogrammene skal være basert på forskning og utviklingsarbeid, relevant erfaring fra arbeids- og samfunnsliv og ivareta nasjonale og internasjonale perspektiver. Studieprogrammene skal ha gode rammebetingelser og god infrastruktur. Studentene skal møte et godt og helhetlig læringsmiljø som ivaretar både fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske aspekter. Læringsmiljøet skal bidra til å fremme læring og studentengasjement og stimulere til at studenter fullfører på normert tid.

Kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå består i sin helhet av mange sentrale prosesser og aktiviteter. Disse er beskrevet i kvalitetshåndbokens kapittel 7.2, og omfatter både utvikling av nytt studieprogram, kvalitetssikring av etablerte studier og periodiske evalueringer.

Sentral intern dokumentasjon
Kvalitetshåndboken
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania
Strategiplan for Høyskolen Kristiania

Sentral ekstern dokumentasjon
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften
Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT-veiledning)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16)
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Verktøy i kvalitetsarbeidet til studieprogramleder

Inntakskvalitet (opptaksgrunnlag og kjønn)
Opptaksrapport (søkertall, kontrakter og konvertering)
Resultatkvalitet – bachelor og master (karakterer, studiepoeng, gjennomføring og vitnemål)
Emneansvarliges selvevaluering
Studentundersøkelser og -emneevalueringer
Studentstatus
Rammekvalitet (ansattdata, årsverk, kjønn og kompetansenivå)
Forskningskvalitet (publisering og formidling)


Møteforum på studieprogramnivå
Faglærermøter
Studieråd