Strategisk måltavle

Strategiplan og virksomhetsplan
Målet med strategiplanen er å «flytte» høyskolen på et antall valgte områder. Strategien skal være vårt kompass fram mot 2025, og fortelle oss om vi er på stø kurs mot å nå våre mål om å bli et arbeidslivsuniversitet. Et arbeidslivsuniversitet er en utdanningsinstitusjon som prioriterer studier og faglig arbeid som er nyttig for arbeidslivet. For oss er dette målet en helt sentral del av det samfunnsoppdraget høyskolen forvalter.

Strategien omsettes årlig i mer definerte prosjekter og aktiviteter gjennom en virksomhetsplan som beskriver de aktiviteter høyskolen i løpet av året iverksetter for å implementere strategien. Høyskolens virksomhetsplan skal fungere som et overordnet styringsverktøy for året man går inn i, ved å vise til mål og resultater i året som har gått og målsetninger for det kommende året. I tillegg beskrives strategiske prosjekter som vil være sentrale i året man går inn i. For å få en bedre oversikt over kvaliteten i høyskolens kjernevirksomhet – og for lettere å kunne måle denne – har høyskolen etablert en «måltavle» med en rekke kvantitative og kvalitative indikatorer.

Strategisk måltavle
Den strategiske måltavlen viser definerte måleindikatorer inndelt etter fokusområdene i høyskolens strategi. Strategiske resultatindikatorer er sammenstilt med kvalitetsindikatorer og bidrar dermed til å koble høyskolens systematiske kvalitetsarbeid med arbeidet innen strategiske satsingsområder og virksomhetsprosjekter.
Måltavlen fungerer som et nyttig styringsverktøy og brukes av ledelsen på ulike nivåer i oppfølgingen av de strategi- og kvalitetsmål som er satt.

Du kan klikke deg inn på fokusområdene nedenfor.

							

Fokusområder

Høyskolen Kristiania tilbyr praksisrettede og relevante utdanninger som er i samsvar med samfunnets behov og som forbereder kandidatene for tiden etter eksamen, gjennom et innovativt og studentaktivt læringsmiljø.

Høyskolen skal…

 • utdanne kandidater med den rette kompetansen for dagens og fremtidens arbeidsmarked.
 • ta i bruk ny teknologi for å gi studentene tilgang til aktiviserende og varierte lærings-, evaluerings-, og vurderingsformer.
 • styrke det pedagogiske kompetanseutviklingstilbudet for undervisere og stimulere til en forskende tilnærming til undervisning. Det er et mål at det skal være etablert et Senter for fremragende undervisning i løpet av strategiperioden.
 • redusere studentfrafall gjennom faglig og sosial integrasjon
 • tilby nettstudier innen alle fagområder og på alle nivå innen høyskolens portefølje, og tilrettelegge for mer fleksibel utdanning med en studieportefølje som tillater veksling mellom undervisning på nett og campus.

Høyskolen Kristiania utvikler forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å øke andelen nasjonal og internasjonal eksternfinansiering. Det sikrer forskningens relevans, forskningsbasert undervisning og etablering av ph.d.-programmer. Høyskolen skal…
 • bidra til å løse store samfunnsutfordringer.
 • utføre forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som holder et høyt internasjonalt nivå.
 • videreutvikle forskningssamarbeid med arbeidslivet og andre forskningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.
Høyskolen Kristiania har et velutviklet samarbeid med arbeidslivet både i utdanningene og i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette bidrar til at høyskolen er relevant for arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Høyskolen skal…
 • gjøre forskningskommunikasjon til en integrert del av forskning og kunstnerisk utvikling. Etablere en oppdragsvirksomhet for arbeidslivet. Høyskolen skal være ledende innen forskningskommunikasjon.
 • etablere etter- og videreutdanningstilbud som er relevante for arbeidslivet. Høyskolens etter- og videreutdanningstilbud skal være ledende innen sine områder.
 • sikre at studentene har kunnskap om arbeidslivet. Praksis skal være en integrert del i alle studieprogrammer. Alle kandidater skal inviteres inn i et alumninettverk.
 • legge til rette for innovasjon og entreprenørskap både i utdanningene og i forskning og kunstnerisk utvikling. Høyskolens studenter og ansatte skal bidra til både innovasjon i det eksisterende arbeidslivet og til etablering av nye virksomheter.
Høyskolen Kristiania har en god forvaltning av virksomheten som muliggjør vekst og lønnsomhet. Høyskolen skal…
 • være en attraktiv arbeidsplass for dyktige medarbeidere og fortsatt rekruttere for posisjonering.
 • sikre god og effektiv drift gjennom aktiv virksomhetsstyring innenfor alle vesentlige områder.
 • ha fasiliteter som sikrer et godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • være kjennetegnet av en god arbeidskultur og høy medarbeidertilfredshet.
 • ha en administrasjon og en faglig stab som jobber sammen for å nå høyskolens mål.
 • ha sektorledende systemer og rutiner for sikring av kvalitet i utdanningen.
							

Måltall i 2025

 • Andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid: 60%
 • Andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid: 75%
 • Studentfrafall (mellom høstsemesteret første og andre år på bachelor): 12%
 • Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten: 4,2
 • Andel bachelor- og mastergradskandidater (av de som ikke studerer videre) i relevant jobb: 90%
 • Andel publikasjonspoeng per faglig årsverk: 1,5
 • Andel av fagstab med publikasjonspoeng: 80%
 • Total eksternfinansiering per faglig årsverk i kr: 70.000 (NFR) og 100.000 (BOA)
 • Antall ph.d. grader (felles og egne) etablert: 3
 • Andel av fagstab med kommunikasjon- og formidlingsbidrag: 80%
 • Andel av bachelor- og masterstudier med studiepoenggivende praksis: 100%
 • Omsetning EVU (inkludert nettstudier) i kr: 133,13 mill
 • Andel årsverk i professorstillinger: 20%
 • Andel årsverk med førstestillingskompetente: 60%
 • Antall bachelorstudenter og masterstudenter (stedbasert Oslo og Bergen): 10.000
 • Antall ph.d. kandidater (i løp): 42
 • Medarbeidertilfredshet: 4,5
 • Omsetning: 1260 MNOK
 • Resultat (EBIT): 28 MNOK (2% resultatgrad)