Strategisk måltavle

Strategiplan og virksomhetsplan
Høyskolens strategiplan utarbeides hvert fjerde år. Målet med strategiplanen er å «flytte» høyskolen på et antall valgte områder. Med utgangspunkt i sektormålene har Høyskolen Kristiania utarbeidet egendefinerte virksomhetsmål, og under hver av disse et sett med strategipunkter som legger føringer på prioriteringer og hvordan det skal jobbes innen hvert virksomhetsmål for å nå de strategiske målsetninger som er besluttet. Målformuleringene i strategisk plan legger føringer på kvalitetsarbeidet ved høyskolen sentralt og ved de ulike instituttene og utdanningene.

Strategiplanen omsettes årlig i mer definerte prosjekter og aktiviteter gjennom en virksomhetsplan som beskriver de aktiviteter høyskolen i løpet av året iverksetter for å implementere strategien. Høyskolens virksomhetsplan skal fungere som et overordnet styringsverktøy for året man går inn i, ved å vise til mål og resultater i året som har gått og målsetninger for det kommende året. I tillegg beskrives strategiske prosjekter som vil være sentrale i året man går inn i. For å få en bedre oversikt over kvaliteten i høyskolens kjernevirksomhet – og for lettere å kunne måle denne – har høyskolen etablert en «måltavle» med en rekke kvantitative og kvalitative indikatorer.

Strategisk måltavle
Den strategiske måltavlen viser definerte måleindikatorer inndelt etter fokusområdene i høyskolens strategiplan. Strategiske resultatindikatorer er sammenstilt med kvalitetsindikatorer og bidrar dermed til å koble høyskolens systematiske kvalitetsarbeid med arbeidet innen strategiske satsingsområder og virksomhetsprosjekter.
Måltavlen fungerer som et nyttig styringsverktøy og brukes av ledelsen på ulike nivåer i oppfølgingen av de strategi- og kvalitetsmål som er satt.

Du kan klikke deg inn på fokusområdene nedenfor og se på resultat- og kvalitetsindikatorene. I oversikten finner skåren for de kvantitative indikatorene og kan se
utviklingen over tid.


Fokusområde 1: Egenart

Høyskolen Kristiania skal posisjonere seg som en utdanningsinstitusjon innen helse, kreativitet, markedsføring og ledelse.

1. Høyskolen Kristiania skal posisjoneres gjennom høyskolens fagområder og tilhørende studietilbud.
2. Høyskolens navn skal øke kjennskapen om og sikre en tydelig posisjon for høyskolen nå og i fremtiden.
3. Høyskolen Kristiania skal posisjoneres gjennom positiv omtale og sterk tilhørighet blant høyskolens tidligere og nåværende studenter.

Fokusområde 2: Utdanning

Høyskolen Kristiania skal tilby praksisrettede utdanninger av høy internasjonal kvalitet, som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og som er i samsvar med samfunnets behov.

1. Høyskolen Kristianias undervisning skal sikres av faglige med relevant forskningskompetanse.
2. Høyskolen Kristiania skal med sine utdanninger bringe studentene i kontakt med praksisfeltet så tidlig som mulig i utdanningen og slik gjøre dem godt rustet til arbeidslivet.
3. Høyskolen Kristiania skal, gjennom kunnskapsbasert utvikling, videreutvikle bruken av IKT i undervisningen for å støtte studentenes læringsprosesser.
4. Høyskolen Kristiania skal gjennom internasjonalisering bli en attraktiv institusjon å studere ved for nasjonale og internasjonale studenter.
5. Lærings- og ressurssenteret skal fokusere på studenttjenester og videreutvikle tjenester rettet mot fagstab og FoU-relatert arbeid.
6. Høyskolen Kristiania skal være kjent for høy undervisningskvalitet og studenter som er tilfreds med sine forelesere.
7. Et godt læringsmiljø på Høyskolen Kristiania skal bidra til å holde tallet på studenter som avbryter/ikke fullfører sine studier på et minimum.
8. Studentene ved Høyskolen Kristiania skal etter endt utdanning være attraktive i arbeidslivet.
9. Høyskolen Kristiania skal gjennom Karriere og studentservicesenteret bidra til at studentene får relevante jobbet etter endt utdanning.

Fokusområde 3: Forskning og utvikling

Høyskolen Kristiania skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

1. Høyskolens Kristiania skal tilrettelegge for opprykk i forskning- og formidlingsstillinger.
2. Forskningen ved Høyskolen Kristiania skal ligge på et høyt internasjonalt nivå.
3. Høyskolen Kristiania skal i strategiperioden øke andelen eksterne forskningsmidler på relevante forskningsprosjekter.
4. Høyskolen Kristiania skal posisjoneres gjennom rekruttering av høyt profilerte meningsbærerne innenfor høyskolens fagfelt.
5. Høyskolen Kristiania skal produsere og distribuere kunnskap til samfunnet for å styrke sin posisjon og bedre sitt renommé gjennom offentlig formidling av relevant faglig karakter.

Fokusområde 4: God tilgang på utdanning

God tilgang på utdanning: Høyskolen Kristiania sitt utdanningstilbud skal være tilpasset ulike typer studenter og muliggjøre livslang læring.

1. Høyskolen Kristiania skal videreutvikle og tilby fleksible nettstudier.
2. Høyskolen Kristiania skal i strategiperioden etablere et bredt etter- og videreutdanningstilbud, utover rene nettstudier.
3. Høyskolen Kristiania skal i løpet av strategiperioden tilby stor grad av fleksibilitet og digitalisering i sine stedbaserte studietilbud.

Fokusområde 5: Forvaltning og vekst

Høyskolen Kristiania skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

1. Høyskolen Kristiania skal gjennom god økonomistyring sikre en effektiv og riktig utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser i
samsvar med høgskolens strategiske prioriteringer.
2. Høyskolen Kristiania skal sikre gode rammevilkår for bærekraftig drift og utvikling for alle instituttene ved høyskolen.
3. Høyskolen Kristiania skal ha robuste fagmiljøer tilknyttet studiene slik at disse holder en høy standard.
4. Alle medarbeidere ved Høyskolen Kristiania skal trives og arbeidsmiljøet skal være preget av likeverd, mangfold, toleranse, respekt og anerkjennelse.
5. Høyskolen Kristiania skal med kvalitetssikrede prosesser og gode systemer sørge for at studentene til enhver tid får en god saksbehandling og oppfølging.
6. Kunnskap om, og effektiv bruk av IKT, skal forenkle hverdagen.
7. Høyskolen Kristiania skal gjennom sitt studietilbud sikre planlagt studentvekst
8. Høyskolen Kristiania skal tilby flere bachelorstudier ved sine regionale avdelinger.