Sentrale roller i kvalitetsarbeidet

Kvalitetssikringssystemet og det systematiske kvalitetsarbeidet involverer hele organisasjonen. For det studienære kvalitetsarbeidet er det imidlertid tre roller som er helt sentrale; emneansvarlig, studieprogramleder og instituttleder. På sidene nedenfor er det samlet nyttig informasjon om kvalitetsarbeidet som hver av de nevnte rollene har ansvaret for.

Emneansvarliges rolle i kvalitetsarbeidet

Studieprogramleders rolle i kvalitetsarbeidet

Instituttleders rolle i kvalitetsarbeidet