Rapportering, høyskole, fagskole og nettstudier

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania bygger på åtte kvalitetsområder med tilhørende kvalitetsindikatorer. Disse legger grunnlaget for hva som måles og vurderes, og legger føringer på hvilke informasjonsgrunnlag som er nødvendig for å kunne gjøre gode vurderinger og analyser.

Rapporteringsprosessen
Det formaliserte rapporteringsarbeidet er helt avgjørende for kvalitetssikringen av utdanningskvaliteten. Studieprogramansvarlig (høyskole) og fagansvarlig (fagskole) for hvert enkelt studieprogram identifiserer forbedringspunkter innen utvalgte kvalitetsindikatorer ved hjelp av kvantitativ og kvalitativ data. Datagrunnlaget fremkommer i rapporteringsprosessen slik den er beskrevet i vedtatte prosessbeskrivelser og i kvalitetshåndboken, og inneholder blant annet tilbakemeldinger fra studenter, interne og eksterne fagpersoner og næringslivet. Dekan (høyskole) og rektor (fagskole) gjennomgår de fagansvarliges analyser, funn og tiltak og ber ved behov om utdypninger eller suppleringer på enkelte områder hvis leder vurderer det som nødvendig. Deretter går den samlede vurdering videre til rektoratet som går igjennom og gjør sin egen vurdering av fremlagte funn og tiltak. Rapportene med funn og foreslåtte tiltak presenteres for høyskoleledelsen, og deretter for styret.

Oppfølging av tiltak og prioriteringer
Det som godkjennes av tiltak og prioriteringer i styret går deretter tilbake til instituttene og avdeling for fagskole med forventninger om implementering. Disse tiltakene tas inn i neste års budsjett. Dekaner og avdelingsleder for fagskole informerer sine ansatte om hvilke tiltak som har gått igjennom. Dette fremkommer også i den årlige kvalitetsrapporten og handlingsplan med oversikt over forbedringsområder, tiltak og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre disse.

På denne måten går nødvendig informasjon for å gjøre gode prioriteringer og beslutninger hele veien fra de som har ansvar for det enkelte studieprogram opp til styret, og deretter hele veien tilbake med beslutning om gjennomføring av tiltak. Rapporteringen fungerer med dette som et verktøy for å finne de viktigste forbedringsområdene, og prioritere hvilke tiltak som høyskolen skal bruke tid og ressurser på.