Kvalitetshåndbok, rapporter og handlingsplaner

Kvalitetshåndbok
Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en beskrivelse av prinsippene for detsystematiske kvalitetsarbeidet slik at man får en god oversikt over, ogforståelse for, kvalitetsarbeidet ved Høyskolen Kristiania. Kvalitetshåndbokenskal internt brukes av ledere og mellomledere i sitt arbeid med å sikre godtkvalitetsarbeid og utvikling av en god kvalitetskultur innen sine enheter.Eksternt skal kvalitetshåndboken brukes for å vise hvordan høyskolen jobber med kvalitetsarbeidet innen sine definerte kvalitetsområder.

Klikk på «last ned» nedenfor for å få tilgang til kvalitetshåndboken:

Rapporteringsarbeidet
Høyskolens kvalitetsrapport og handlingsplan henger nøye sammen, men er definert som to hovedelementer i kvalitetssikringssystemet for å fremheve rollen til oppfølgings- og forbedringsarbeidet i systemet. Analyser og vurderinger som fremkommer i kvalitetsrapporten danner grunnlaget for tiltakene i handlingsplanen. Handlingsplanen ligger derfor som en oppsummering til slutt i kvalitetsrapporten.

Basert på rapporteringsarbeidet på studieprogramnivå, og for hvert institutt, utarbeides det årlig en samlet kvalitetsrapport for Høyskolen Kristiania. Rapporten skal inneholde gode analyser og vurderinger innen hvert kvalitetsområde, med konkrete handlingspunkter for oppfølging. Kvalitetsrapporten vil med sine vurderinger og handlingspunkter være et viktig dokument i det videre kvalitetsarbeidet både på institutt- og institusjonsnivå. Oppfølgingsarbeidet skal ha en tydelig ledelsesforankring og vil involvere både ansatte og studenter. Høyskolens kvalitetsrapport behandles av høyskolens ledergruppe og styret.

Oppfølgingsarbeidet – bruk av handlingsplaner
Handlingsplanen skal sikre et oversiktlig og målrettet arbeid med vedtatte tiltak og forbedringspunkter. Tiltakene vil ha ulik karakter. Noen er mindre utbedringer som kan gjennomføres innen en kort tidsfrist. Andre tiltak er mer krevende, og det kan være nødvendig med en lenger prosess eller etablering av et eget prosjekt. Uavhengig av tiltakenes karakter vil handlingsplanen sammen med kvalitetsrapporten være et viktig styringsverktøy, og skal bidra til å sikre ønsket fremdrift samtidig og en god forankring i ledelsen og organisasjonen for øvrig.

Her finner du høyskolens rapporter og handlingsplaner: Rapporter og handlingsplaner for Høyskolen Kristiania