Kvalitetshåndbok, rapporter og handlingsplaner

Kvalitetshåndbok
Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en beskrivelse av prinsippene for det systematiske kvalitetsarbeidet slik at man får en god oversikt over, og forståelse for, kvalitetsarbeidet ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Kvalitetshåndboken skal internt brukes av ledere og mellomledere i sitt arbeid med å sikre godt kvalitetsarbeid og utvikling av en god kvalitetskultur innen sine enheter. Eksternt skal kvalitetshåndboken brukes for å vise hvordan høyskolen jobber med kvalitetsarbeidet innen sine definerte kvalitetsområder.

Klikk på «last ned» nedenfor for å få tilgang til kvalitetshåndboken:

Rapporteringsarbeidet
Kvalitetsrapport og handlingsplan henger nøye sammen, men er definert som to hovedelementer i kvalitetssikringssystemet for å fremheve rollen til oppfølgings- og forbedringsarbeidet i systemet. Analyser og vurderinger som fremkommer i kvalitetsrapporten danner grunnlaget for tiltakene i handlingsplanen. Handlingsplanen ligger derfor som en oppsummering til slutt i kvalitetsrapporten.

Basert på rapporteringsarbeidet på studieprogramnivå, og for hvert institutt, utarbeides det årlig en samlet kvalitetsrapport for Høyskolen Kristiania. Det samme gjøres for Fagskolen Kristiania. Rapportene skal inneholde gode analyser og vurderinger innen hvert kvalitetsområde, med konkrete handlingspunkter for oppfølging. Kvalitetsrapportene vil med sine vurderinger og handlingspunkter være viktige dokumenter i det videre kvalitetsarbeidet både på institutt- og institusjonsnivå. Oppfølgingsarbeidet skal ha en tydelig ledelsesforankring og vil involvere både ansatte og studenter. Høyskolens og fagskolens kvalitetsrapporter behandles av de respektive institusjonenes ledergrupper og styrer.

Oppfølgingsarbeidet – bruk av handlingsplaner
Handlingsplanene skal sikre et oversiktlig og målrettet arbeid med vedtatte tiltak og forbedringspunkter. Tiltakene vil ha ulik karakter. Noen er mindre utbedringer som kan gjennomføres innen en kort tidsfrist. Andre tiltak er mer krevende, og det kan være nødvendig med en lengre prosess eller etablering av et eget prosjekt. Uavhengig av tiltakenes karakter vil handlingsplanene sammen med kvalitetsrapportene være viktige styringsverktøy, og skal bidra til å sikre ønsket fremdrift samtidig og en god forankring i ledelsen og organisasjonen for øvrig.

Her finner du høyskolens og fagskolens rapporter og handlingsplaner: Rapporter og handlingsplaner for Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania