Instituttleders rolle i kvalitetsarbeidet

Instituttleder vil i kraft av sin lederrolle ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet som gjøres ved instituttet. Instituttleder har flere personer rundt seg, samt råd og utvalg, som kontinuerlig jobber med kvalitetsarbeidet på institutt- og institusjonsnivå. Til rollen ligger det allikevel et klart krav om at instituttleder skal ta ansvar og involvere seg i det praktiske kvalitetsarbeidet, og sikre at prosesser, systemer og verktøy brukes etter intensjonen. Det gjelder både rapporterings- og oppfølgingsarbeidet og at kunnskapsgrunnlaget gjennom dashbord, rapporter og evalueringer brukes aktivt, samtidig som det føres en kontroll med at kvalitetsarbeidet som gjennomføres ved instituttet gjøres i henhold til definerte prosesser. Instituttleder jobber tett med instituttrådgiver, som bistår og tilrettelegger for kvalitetsarbeidet ved instituttet.

Kvalitetsarbeid på studieporteføljenivå
Høyskolen Kristiania skal tilby en studieportefølje med høy kvalitet på de ulike vitenskapsområder. Sammenhengen mellom utdanning og forskning og mellom undervisning og forskning skal vektlegges. Høyskolens samfunnsoppdrag er å tilby studier og kurs på ulike utdanningsnivåer som er tilpasset mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, evner og muligheter.Høyskolen skal utdanne kandidater som skal tilføre samfunnet kompetanse, til både offentlig og privat sektor. Høyskolen skal bidra med forskningsbasert kunnskap,kompetanse og praksisrettet læring som skal danne grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Kvalitetsarbeidet på studieporteføljenivå består av flere sentrale prosesser og aktiviteter. Disse er beskrevet i kvalitetshåndbokens kapittel 7.3.

Sentral intern dokumentasjon
Kvalitetshåndboken
Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania
Strategiplan for Høyskolen Kristiania

Sentral ekstern dokumentasjon
Universitets- og høyskoleloven
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften
Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT-veiledning)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16)
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Verktøy i kvalitetsarbeidet til instituttleder

Inntakskvalitet (opptaksgrunnlag og kjønn)
Opptaksrapport (søkertall, kontrakter og konvertering)
Resultatkvalitet – bachelor og master (karakterer, studiepoeng, gjennomføring og vitnemål)
Emneansvarliges selvevaluering
Studentundersøkelser og -emneevalueringer
Studentstatus
Rammekvalitet (ansattdata, årsverk, kjønn og kompetansenivå)
Forskningskvalitet (publisering og formidling)

Møteforum på instituttnivå
Instituttledelsen
Fagdager/ instiuttseminarer