Dekan og instituttleders rolle i kvalitetsarbeidet

Dekan
Dekan er øverste leder for en school. Dekan har i kraft av sin lederrolle et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til studieporteføljen på sin school. Dekan har flere i sin linje, samt råd og utvalg, som har ansvar for kvalitetsarbeidet på program-, institutt- school- og institusjonsnivå. Til rollen ligger det likevel et klart krav om at dekan skal ta ansvar og involvere seg i det praktiske kvalitetsarbeidet. Det gjelder både arbeidet med studieporteføljens utdanningskvalitet, rapporterings- og forbedringsarbeidet, samt ha kontroll på at prosessene som gjennomføres ved instituttet gjøres i henhold til definerte prosesser. Dekan har det overordnede ansvaret, men kan delegere oppgaver til prodekaner eller instituttledere. I tillegg jobber dekan tett med administrativ leder, som bistår og tilrettelegger for kvalitetsarbeidet på hver school.

Instituttleder
Instituttleder er faglig og administrativ leder for et institutt. Instituttleder vil i kraft av sin lederrolle ha ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til instituttets studieportefølje. Instituttleder har flere personer rundt seg, samt råd og utvalg, som kontinuerlig jobber med kvalitetsarbeidet på program-, institutt- og institusjonsnivå. Til rollen ligger det likevel et klart krav om at instituttleder skal ta ansvar og involvere seg i det praktiske kvalitetsarbeidet. Det gjelder både arbeidet med studieporteføljens utdanningskvalitet, rapporterings- og forbedringsarbeidet, samt ha kontroll på at prosessene som gjennomføres ved instituttet gjøres i henhold til definerte prosesser. Instituttleder jobber tett med instituttrådgiver, som bistår og tilrettelegger for kvalitetsarbeidet ved instituttet. Instituttleder rapporterer til dekan.

Kvalitetsarbeid på studieporteføljenivå
Høyskolen Kristiania skal tilby en studieportefølje med høy kvalitet på de ulike vitenskapsområder. Sammenhengen mellom utdanning og forskning og mellom undervisning og forskning skal vektlegges. Høyskolens samfunnsoppdrag er å tilby studier og kurs på ulike utdanningsnivåer som er tilpasset mennesker med forskjellige kvalifikasjoner, evner og muligheter. Høyskolen skal utdanne kandidater som skal tilføre samfunnet kompetanse, til både offentlig og privat sektor. Høyskolen skal bidra med forskningsbasert kunnskap,kompetanse og praksisrettet læring som skal danne grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Kvalitetsarbeidet på studieporteføljenivå består av flere sentrale prosesser og aktiviteter. Disse er beskrevet i kvalitetshåndbokens kapittel 7.3.

Sentral intern dokumentasjon
Kvalitetshåndboken
Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania
Strategiplan for Høyskolen Kristiania

Sentral ekstern dokumentasjon
Universitets- og høyskoleloven
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften
Kvalitetsområder for studieprogram (NOKUT-veiledning)
Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16)
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Verktøy i kvalitetsarbeidet til dekan og instituttleder

Inntakskvalitet (opptaksgrunnlag og kjønn)
Opptaksrapport (søkertall, kontrakter og konvertering)
Resultatkvalitet – bachelor og master (karakterer, studiepoeng, gjennomføring og vitnemål)
Emneansvarliges selvevaluering
Studentundersøkelser og -emneevalueringer
Studentstatus
Rammekvalitet (ansattdata, årsverk, kjønn og kompetansenivå)
Forskningskvalitet (publisering og formidling)M

Møtefora

Avdelingsledermøter

Instituttledermøter

Avdelings- og instituttmøter, fagdager og seminarer (alle ansatte)