Undervisningskvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Ki 5.1: Emneanvarliges opplevelse av undervisningskvaliteten
Et fagmiljø som setter studentene i sentrum, innrullerer studentene i en levende kultur for læring som har fokus på det fremste innen forsknings- og utviklingsarbeid og fagets vitenskapelige grunnlag, tenkemåte og metode. Høyskolen legger gjennom sine program- og emnebeskrivelser en plan for studentenes læring, og ved studiestart begynner prosessen med å integrere studentene i en faglig kunnskapskultur og et lærende fellesskap. Studenten lærer å beherske begreper og tilegner seg metoder for å belyse faglige utfordringer på en god måte. I tillegg blir studenten gjennom sin læringsbane eksponert for faglige og holdningsmessige utfordringer som bidrar til studentenes dannelse både faglig og menneskelig. I tillegg til å delta i læringsaktiviteter som de fagansette tilrettelegger for, deltar studenten på mange andre arenaer som utgjør en viktig del av læringsprosessen, som for eksempel kollokviegrupper, studentfrivillighet, praksis- og utvekslingsopphold og prosjektarbeid.

Ki 5.2: Studentenes opplevelse av undervisningskvaliteten
En helt sentral forutsetning for gode læringsbaner, er at studentene er motiverte og dedikerte, og at de legger tilstrekkelig arbeidsinnsats inn i studiet. Gode undervisere motiverer studentene, og stiller krav og forventninger til arbeidsinnsats. Studentenes innsats møtes med en god kultur for tilbakemeldinger og individuell oppfølging fra de faglig ansatte.

Ki 5.3 NETTSTUDIER: Pedagogisk vurdering av undervisningskvaliteten
Nettstudentene har et annet format på undervisning og veiledning enn det de stedsbaserte studiene har. Det er derfor viktig å gjøre gode vurderinger på egne punkter for nettstudiene.
-Vurdering av hvorvidt veilederne gir studentene veiledning i henhold til de pedagogiske veiledningskriteriene som er utarbeidet for nettstudier. 
-Vurdering av hvorvidt videoforelesningene er i henhold til pedagogiske kriteriene som er utarbeider for nettstudier. 


KUNNSKAPSGRUNNLAG

Selvevaluering fra emneansvarlige: Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av læringsutbytte, læringsformer og studentenes egeninnsats.

Ekstern sensorrapport: Ekstern sensor skal som en del av sitt sensurarbeid utarbeide en rapport med vurdering av eksamensform, eksamensoppgave vs. definert læringsutbytte og studentenes faglige nivå.

Studiebarometeret og årlig studentundersøkelse: Studiebarometeret gjennomføres i regi av NOKUT og er rettet mod 2. og 5. års studenter. I tillegg gjennomfører høyskolen selv samme type undersøkelse mot 1. og 3. års studenter som er tilpasset stadiet studentene er på i sin læringsbane. I alle undersøkelsene stilles det spørsmål om studentenes opplevelse av undervisningskvaliteten.

Studentenes emneevalueringer: Det gjennomføres ut fra fastsatte kriterier periodiske evalueringer av hvert enkelt emne. Alle emner skal evalueres minst en gang i løpet av en treårsperiode. I tillegg til en slik sluttevaluering gjennomføres det underveisevaluering for alle emner. Underveisevalueringens form kan tilpasses emnets egenart.