Styringskvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Ki 8.1: Ledelsesforankring
En forutsetning for god styringskvalitet er tydelig ledelsesforankring. Ledelsen på alle nivåer har et klart definert ansvar i kvalitetsarbeidet. Det er viktig for det faktiske kvalitetsarbeidet i organisasjonen med tanke på ambisjonsnivå og at det jobbes etter fastsatte retningslinjer og etablerte prosesser. Ledelsesforankringen er også viktig for å ha en god balanse mellom det formelle og uformelle kvalitetsarbeidet. Det formelle aspektet består av det formaliserte og systematiske kvalitetsarbeidet, mens det det uformelle aspektet består av ulike initiativ og oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeidet som ikke utgjør en del av systematikken. Videre er ledelsesforankringen avgjørende for å sikre en sterk kvalitetskultur.

Ki 8.2: Mål- og planstruktur
Definerte kvalitetsområder tilhørende kvalitetsindikatorer og et relevant kunnskapsgrunnlag er nødvendig for en planmessig innretting av kvalitetsarbeidet. Rammeverket må være oppdatert og sikre at organisasjonen har en høy opplevd nytteverdi av kvalitetsarbeidet. Det er viktig at mål- og planstrukturen er «fit for purpose» slik at rammeverket med systemer og verktøy på en best mulig måte dekker de fastsatte kravene til kvalitetsarbeidet. Kravene er en blanding av forskriftsfestede og egendefinerte punkter.

Ki 8.3: Rapportering
Rapporteringsarbeidet følger en tydelig definert prosess fra emnenivå til styret med utgangspunkt i mål- og planstrukturen. Rapporteringsarbeidet er avgjørende for å ha god kontroll på utdanningskvaliteten. 

Ki 8.4: Råd og utvalg
Råd- og utvalgsstrukturen er meget sentral i høyskolens systematiske kvalitetsarbeid, og består av en rekke beslutningsdyktige organer som skal etterleve systematikken som er bygget og gjennom det sette kvalitetsarbeidet ut i live. Rådene og utvalgene er sentrale i å sikre at kvalitetsstandardene holdes.


KUNNSKAPSGRUNNLAG

Årsrapport fra råd og utvalg: Det utarbeides en årsrapport fra høyskoleledelsen, læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget og LOKUT som beskriver årets arbeid og peker på eventuelle forbedringsområder.

Administrative rapporter:
Det utarbeides årlig rapporter fra de administrative enhetene som gir en status for arbeidet i året som har gått, og som tar for seg drift, utvikling og forbedringspunkter.

Kvalitetsrapport fra studieprogramleder:
Som en del av den årlige kvalitetsrapporteringen utarbeider studieprogramleder en årsrapport hvor utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes med utgangspunkt i relevant grunnlagsdokumentasjon.

Kvalitetsrapport fra instituttleder:
Årsrapportene til studieprogramleder samt annen grunnlagsdokumentasjon ligger til grunn for instituttledernes årlige kvalitetsrapport. Alle definerte kvalitetsindikatorer vurderes på instituttnivå.

Høyskolens samlede kvalitetsrapport:
Basert på rapporteringen i faglig styringslinje utarbeider faglig ledelse sammen med avdeling for strategi og lederstøtte høyskolens årlige kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplaner.