Resultatkvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Ki 6.1: Studieprogresjon og studiepoeng pr student (heltidsekvivalent)
Indikatoren sier noe om studentenes produktivitet, målt ved oppnådde nye studiepoeng. Studiepoengsproduksjonen per student gir innsikt i graden av studieprogresjon. Full studieprogresjon er 60 studiepoeng på ett studieår.

Måltall
Måltallet er 27 studiepoeng per semester. (55 pr år)

Ki 6.2: Ferdige kandidater (antall uteksaminerte)
Indikatoren viser hvor mange som har kommet gjennom et helt faglig løp. Forutsatt at alle som har fullført holder tilfredsstillende standard er dette en kvalitetsindikator som måler en side ved gjennomføringsevnen. Indikatoren bidrar til å skape et helhetlig bilde av en institusjon eller et studium og setter andre indikatorer i sammenheng. Antall ferdige kandidater utgjør en del av grunnlaget for å beregne «gjennomføring på normert tid». 

Måltall
Det er ikke fastsatt mål for denne indikatoren.

Ki 6.3: Gjennomføring på normert studietid og frafall
Ved å se på studentenes studieprogresjon (Ki 6.1) og frafall underveis opp mot gjennomføring på normert tid kan det gjøres gode vurderinger av studentenes evne til å fullføre studiet samtidig som man kan vurdere forbedringsområder for å øke gjennomføringsprosenten. Gjennomføring på normert tid viser hvor mange studenter som ble tatt opp på et studieprogram og etter normert studietid kvalifiserte til vitnemål (eksempelvis bachelor – 3 år, 180 studiepoeng). Frafallet vises gjennom å se på hvor mange studenter som startet på et studieprogram, og utviklingen underveis i studieløpet til et kull.

Måltall
Måltallet for frafall fra første til siste semester er under 25 %
Måltallet for gjennomføring på normert tid er over 60 %

Ki 6.4: Strykprosent og Eksamenskarakter – Karaktersnitt og fordeling
Eksamenskarakterene, både med tanke på karaktersnitt og karakterfordeling, er relevant å se i sammenheng med strykprosent. I undersøkelser av institusjoner eller studier over tid, kan karakterfordeling og andel stryk være en god indikator på kvalitetsarbeid og eventuelle endringer som har skjedd i tidsperioden. Karakterskalaen benyttes imidlertid ulikt på ulike institusjoner og studier, slik at sammenlikning mellom disse må utføres med forsiktighet. Indikatoren må også tolkes med varsomhet, all den tid lav strykprosent kan indikere både lave standarder i eksamensoppgavene og eksamensvurderingen, flinke studenter og god utdanningskvalitet. Store endringer fra ett år til ett annet innen et studietilbud kan tyde på enten sviktende kvalitet eller skjerpede krav.

Måltall
Måltallet for strykprosent er 6%

Ki 6.5: Relevant jobb eller relevant videreutdanning
Indikatoren skal måle hvor mange ferdige og jobbsøkende kandidater som etter 6-7 måneder er ansatt i en relevant jobb, og hvor mange som velger videre stuider. Indikatoren er et viktig mål for studieprogrammenes arbeidslivsrelevans.

Måltall
Måltallet for relevant jobb etter seks måneder er 90 %


KUNNSKAPSGRUNNLAG

Dashbord for resultatkvalitet (bachelor og master): Studentdata som blant annet viser karaktersnitt, karakterfordeling, stryk, studiepoengsproduksjon, frafall og gjennomstrømning og vitnemåls-produksjon. Datagrunnlaget kan filtreres på studiesteder, årskull og kjønn, og det kan drilles fra institusjonsnivå ned til individnivå. Kan gi indikasjoner av effekten av endringer i eksempelvis arbeids- og undervisningsformer.

Kandidatundersøkelsen: Undersøkelse er rettet mot uteksaminerte kandidater seks måneder etter avsluttet utdanning. Kandidatundersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om jobbsituasjon eller videre studier.