Relevanskvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Ki 7.1: Studieprogrammets faglige relevans, mot marked, samfunn, næringsliv
Ulike studieprogrammer vil ha forskjellige utfordringer og behov knyttet til kontakt med samfunns- og arbeidsliv. Det vil være en faglig vurdering hvordan samspill med samfunns- og arbeidsliv kan bidra til økt kvalitet i studieprogrammet. Samarbeid og samspill for å gi økt relevans til studieprogrammet kan for eksempel skje gjennom målrettet bruk av forelesere fra samfunns- og arbeidsliv, gjennom utplassering i arbeidslivet og kvalitetssikrede praksisopphold, gjennom særskilte fagkomponenter som tar for seg temaer i yrkeslivet, eller gjennom bachelor- og masteroppgaver som skrives i samarbeid med arbeidslivet.

Ki 7.2: Uteksaminerte studenters opplevde utbytte av utdanningen
Som del av et velfungerende fag- og læringsmiljø skal studentene møte et oppdatert fagstoff og det fremste av undervisnings- og vurderingsmetoder innenfor fagområdet de studerer. Studentene skal føres inn i hvordan faget forholder seg til kompetansebehov i samfunns- og arbeidsliv, og hvordan faget står i dialog med andre fag. Gjennom studieprogrammets kontakt med samfunns- og arbeidsliv får studenten et bevisst forhold til hvordan ervervet kunnskap, ferdigheter og kompetanse kan benyttes i arbeidslivet, og kan dele erfaringer fra egen læringsbane med samfunns- og arbeidsliv.


KUNNSKAPSGRUNNLAG

Rapport fra bransjeråd: Bransjeråd gjennomføres hvert år, men hvert tredje år i samme syklus som programråd gjennomgår bransjerådet programbeskrivelse og emnebeskrivelser med fokus på læringsutbytte, arbeids-, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer for å vurdere studiets arbeidslivsrelevans. De andre årene står man fritt til å fokusere på eksempelvis utviklingstrekk i relevante bransjer eller andre fagspesifikke eller endringsrelaterte temaer. Samlingene kan da gjennomføres som seminar eller workshop hvis det er hensiktsmessig.

Kandidatundersøkelsen: Undersøkelse er rettet mot uteksaminerte kandidater seks måneder etter avsluttet utdanning. I undersøkelsen spørres det blant annet om studentenes opplevde utbytte av utdanningen.

Avslutningsundersøkelse: Undersøkelse rettet mot 3.års-studentene med fokus på utdanningens relevans for arbeidslivet, oppnåelse av studiets læringsutbytte, samt noen nøkkelspørsmål fra studiebarometeret slik at vi kan måle endringene fra 1. til 3. studieår.