Inntakskvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Studentens forutsetninger
Ki 1.1 a: studier uten opptaksprøve: Karakternivå på nye studenter

Gjennomsnittlig karakterpoeng blant nye studenter indikerer skoleflinkhet, eller «akademisk inntakskvalitet», ved at det angis hvor godt nye studentpopulasjoner har gjort det på videregående skole. Karakternivået på søkerne gir en viktig indikasjon på studentenes forutsetninger. Det interne datagrunnlaget i dashbordet for inntakskvalitet viser karakternivået på alle de studentene som faktisk startet på et studieprogram.

Ki 1.1 b: studier med opptaksprøve: nivå på opptaksprøver
For studier med opptaksprøver vurderes studentenes forutsetninger ut fra nivået på opptaksprøvene. Kriteriene som nivået måles ut fra fastsettes av studieprogramleder selv, og skal ligge til grunn for vurderingene.

Ki 1.1 c: Demografisk fordeling (kjønn, alder og bosted)
Et samlet uttrykk for en enhets (studietilbud, avdeling etc.) kjønnsfordeling blant de registrerte studentene viser potensialet for fremtidig rekruttering inn i doktorgradsløp, akademia og i arbeidslivet for øvrig. Indikatoren belyser kjønnsproblematikken som finnes i mange studier / på mange institusjoner.

Sammensetningen av kjønn, alder og bosted er også interessant å vurdere med tanke på blant annet læringsmiljøet og rekrutteringsarbeidet. Det vil være nyttig å se utviklingen over tid både internt ved høyskolen og opp mot sektoren generelt.

Studentopptak
Ki 1.2 a: studier uten opptaksprøve: Konverteringsgrad og antall registrerte studenter per studieprogram
Konverteringsgraden er viktig for å sikre ønsket antall studenter. Søkermassen kan øke uten at det oppleves en vekst i antallet nye studenter hvis konverteringen fra søker til student er lav. Antall registrerte studenter per studieprogram er viktig med tanke på læringsmiljøet og bruken av ulike undervisnings- og arbeidsformer.

Ki 1.2 b: studier med opptaksprøve: antall innleverte opptaksprøver per studium
For studier med opptaksprøve er det normalt et begrenset antall plasser. Antall innleverte opptaksprøver per studium vil si noe om studiets attraktivitet og rekrutteringsgrunnlag.

Ki 1.2 c: mastergradsprogram: Andel egne mastergradsstudenter.
Indikerer hvor mange studenter med bachelorgrad fra egen institusjon som fortsetter med mastergrad på institusjonen. Dette indikerer indirekte evnen til å tiltrekke seg studenter fra andre institusjoner (og land). Indikatoren sier noe om studentflyt, og kan sammen med blant annet søkertall indikere noe om mastergradsstudienes popularitet. Imidlertid kan det være vanskelig å tolke tallene.

Studieinformasjon

Ki 1.3: Relevant og korrekt informasjon til potensielle søkere og nye studenter

Det er avgjørende med relevant og korrekt informasjon overfor søkere og nye studenter. Dette er viktig for å rekruttere gode og motiverte studenter, og er i så måte et sentralt moment i studentens forutsetninger ved studiestart.

Studiestart
Ki 1.4: Studentenes opplevelse av studiestarten

En god studiestart betyr mye for studentenes læringsbane. Det er derfor viktig å vurdere hvordan studentene opplever overgangen til høyere utdanning, informasjon ved oppstart og inkluderingen i et godt læringsmiljø.

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Dashbord for opptak, søkere og kontrakter: Interessentdata som viser data i sanntid for antall søkere med deres status og konverteringsgrad, samt utviklingen sammenlignet med tidligere år og vedtatt budsjett. I tillegg vises nøkkeltall knyttet til opptaksprøve, ventelister og søkere per campus. Datagrunnlaget kan drilles fra institusjonsnivå ned til studieprogramnivå.

Dashbord for inntakskvalitet:
Studentdata for kjønnsfordeling, karaktersnitt, opptaksgrunnlag og fylke søkerne bodde i da de søkte. Datagrunnlaget kan filtreres på studiesteder og årskull, og det kan drilles fra institusjonsnivå ned til individnivå.

Oppstartsundersøkelse: Undersøkelse rettet mot førsteårsstudentene med fokus på opplevelsen av studiestart, into campus, samt noen nøkkelspørsmål fra studiebarometeret slik at vi kan måle endringene fra 1. til 2. studieår.