Forskningskvalitet

KVALITETSINDIKATORER

Ki 3.1: Publikasjonspoeng totalt
Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publikasjonspoeng forteller noe om forutsetningene for FoU-basert utdanning og er også inkludert for å gjøre det lettere å tolke de andre indikatorene på publisering. Høyskolens årlige produksjon av publikasjonspoeng rapporteres 31. mars hvert år til Cristin-databasen. Indikatoren viser høyskolens utvikling fra år til år både på institutt- og institusjonsnivå. 

Ki 3.2: Publikasjonspoeng: prosentvis andel nivå 1 og nivå 2
Ved å se på utviklingen i publikasjonspoeng på nivå 1 og nivå 2 vurderes omfanget av publiseringer ut fra kvalitetsnivå. Indikatoren viser høyskolens utvikling fra år til år både på institutt- og institusjonsnivå. Definisjon av kvalitetsnivåKvalitetsnivå er en rangering av publiseringskanaler etter vitenskapelig kvalitet og prestisje. Rangeringen har to nivåer: Nivå 1–vitenskapelig publiseringskanal. Nivå 2–vitenskapelig publiserings-kanal med særlig høy prestisje. Hvert nivå kombinert med publiseringsform tilordnes en vekt som benyttes i utregning av publikasjonspoeng. Publikasjoner i kanaler på nivå 2 får høyere uttelling enn de på nivå 1.  (Kilde: DBH – vitenskapelig publisering)

Ki 3.3: Publikasjonspoeng per faglig årsverk
Publikasjonspoengene vurderes per faglig årsverk for å se forskningsaktiviteten i lys av fagmiljøenes størrelse. Indikatoren viser høyskolens utvikling fra år til år både på institutt- og institusjonsnivå.  Måltall1publikasjonspoeng per faglig årsverk.

Ki 3.4: Publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk
Publikasjonspoengene vurderes per førstestillingsårsverk for å se forskningsaktiviteten i lys av kompetansenivå. Indikatoren viser høyskolens utvikling fra år til år både på institutt- og institusjonsnivå.

Ki 3.5: Sum eksterne forskningsmidler
Eksterne forskningsmidler er en viktig finansieringskilde som sikrer økt forskningsaktivitet. Det er et uttrykt mål at en større del av forskningen skal baseres på eksterne forskningsmidler. Det er naturlig å vurdere både antall søknader og sum eksterne forskningsmidler.

Ki 3.6: Andel internasjonal sampublisering
Internasjonal sampublisering er en relevant indikator for å synliggjøre internasjonaliseringen i forskningsaktiviteten. Den inngår også som indikator i flere internasjonale rankingsystemer innen høyere utdanning.

Ki 3.7: Disputaser på eksterne program
Retningslinjer og uttelling for avlagte doktorgrader er beskrevet i Database for statistikk i høyere utdanning.

Ki 3.8: Kunstneriske resultater
Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet. (Kilde: UHR-utredningen Vekt på kunst)For mange av instituttene ved høyskolen står det kunstneriske utviklingsarbeidet svært sentralt i den totale FoU/KU aktiviteten.

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Oversikt over forskningsaktivitet: Oversikten viser antall publikasjonspoeng, publikasjonspoeng per førstestilling, forskningsprosjekter og tildelte forskningsmidler.

Cristin database: Cristin gir tilgang til blant annet statistikk og rapporter i form av NVI-resultater og institusjonsrapporter (DUCT). I tillegg har faglig ansatte med forskningsplikt egne forskerprofiler.